Өргөдөл гомдол

САНАЛ ХҮСЭЛТ, ГОМДОЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ЖУРАМ

Зорилго:

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлт, мэдээллийг хүлээн авч иргэдэд үзүүлж байгаа эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэн, хүнд суртлыг багасгах, байгууллага, иргэд, үйлчлүүлэгчдийн хоорондын харилцаа, хандлагыг сайжруулахад оршино.

Санал хүсэлт, гомдол хүлээн авах:

 1. Эрүүл мэндийн газрын даргын баталсан хуваарийн дагуу ажлын 5 өдрөөр 70332304 нээлттэй утсыг тогтмол ажиллуулна.
 2. Санал хүсэлт, гомдол мэдээлэл өгч байгаа иргэний өөрийн нэр, гэрийн хаяг, утсаа үнэн зөв өгнө.
 3. Хэрэв иргэн нэр, хаяг, утсаа тодорхой өгөөгүй болон төрийн албан хаагчтай холбоотой хувийн шинжтэй асуудлаар хандсан тохиолдолд хүлээн авахгүй.
 4. Иргэдийн тавьсан санал, хүсэлт, гомдол мэдээлэлд холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм зааврын дагуу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан холбогдох арга хэмжээг шуурхай авна.
 5. Нэгэнт эцэслэн хариу өгсөн тохиолдолд уг асуудлыг дахин авч хэлэлцэхгүй.
 6. Хэрэв худал мэдээлэл өгөх, байгууллага, албан тушаалтан болон үйл ажиллгааг үндэслэлгүйгээр гүтгэх, зорилго бүхий мэдээлэл өгсөн нь тогтоогдсон тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцно.

Санал хүсэлт, гомдол хүлээн авах ажилтны хүлээх үүрэг:

 1. Иргэдээс мэдээллийг нэр, хаяг, агуулгын дагуу бүртгэж, нэмж тодруулах зүйл байвал лавлана.
 2. Мэдээллийн нууцийг чандлан хадгална.
 3. Шаардлагатай гэж үзвэл санал хүсэлт, гомдол мэдээллийг баримтжуулна.

Шалгаж хариу өгөх:

 1. Ирсэн санал, хүсэлт, гомдол мэдээллийг байгууллагын дарга болон хэлтсийн дарга нарт тухайн цагт яаралтай танилцуулна
 2. Мэдээллийг шалгаж 30 хонгийн дотор тухайн иргэнд хариуг өгнө.
 3. Иргэдээс ирсэн санал, хүсэлт, гомдол мэдээллийг шалгасан талаар болон авсан арга хэмжээний мэдээллийг албан бичгээр эзэнд нь хүргүүлэнэ.

САНАЛ ХҮСЭЛТ, ГОМДОЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цагт хүлээн авна

Захидал харилцааны асуудал хариуцсан ажилтан: Д.Отгонбат   Утас: 99039328