Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх, хариу өгөх

1. Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд уг хугацааг тухайн байгууллагын удирдах албан тушаалтан 30 хүртэл хоногоор нэмж сунгаж болно. Хугацаа сунгасан тухай өргөдөл, гомдол гаргагчид мэдэгдэнэ.

2. Саналын шинжтэй өргөдлийн хариуг 90 хоногт багтаан өгнө.

Өргөдөл, гомдолд тавигдах шаардлага

1. Өргөдөл, гомдол гаргагчийн овог, нэр, оршин суугаа газрын хаяг, буцах цахим шуудангийн хаяг, утасны дугаар, огноо зэргийг тодорхой бичнэ.

2. Өргөдөл, гомдолд дурдсан асуудал болон бусад хавсаргасан баримт бичиг үнэн зөв байна.

Цагийн хуваарь:
/Даваа-Баасан/ 09:00 – 18:00 (Цайны цаг 13:00 – 14:00)

Архангай Эрүүл Мэндийн Газар өргөдөл хүлээн авах мэргэжилтэн Даргын туслах Утас
Д.Отгонбат 70332379