Байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилго, зорилт