7033237970332973

385861213_718247540347181_2676956551124827566_n

Хүний нөөцийн ил тод

2024 оны эрүүл мэндийн байгууллагуудын сул орон тооны зар
Хийсэн хугацаа Холбоос
Эрүүл мэндийн газар

2024/02/23

Үзэх
Бусад байгууллагууд

2024/02/23

Үзэх
2023 оны эрүүл мэндийн байгууллагуудын сул орон тооны зар
Хийсэн хугацаа Холбоос
Эрүүл мэндийн газар

2023/05/02

Үзэх
Эрүүл мэндийн байгууллагууд

2023/04/26

Үзэх
СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
Гарчиг Хийсэн хугацаа Холбоос
2022 оны Эрүүл мэндийн газрын сул орон тооны зар 2022/04/01 Үзэх
Эрүүл мэндийн байгууллагын сул орон тооны зар 2022/04/01 Үзэх
Ёс зүйн салбар хороонд сайн дурын үндсэн дээр ажиллах хүсэлтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн 2022/01/11 Үзэх
Эрүүл мэндийн газар сул орон тооны зар 2021/09/30 Үзэх
Эрүүл мэндийн газар сул орон тооны зар 2020/01/01 Үзэх
Эрүүл мэндийн байгууллагуудын сул орон тооны зар 2020/05/26 Үзэх
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГАД НЭН ХЭРЭГЦЭЭТЭЙ СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
Хийсэн хугацаа Холбоос
2019/01/15 Үзэх
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХАД АШИГЛАХ ЧАНРЫН КАРТ
Хийсэн хугацаа Холбоос
2014/02/25 Үзэх
Тайлбар Холбоос
Ёс зүйн дүрмин хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хянан шийдвэрлэх журам Үзэх
ТЖА-ны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам Үзэх
ТЖА-ны удирдах албан туушаалтныг сонгон шалгаруулах журам Үзэх
Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам Үзэх
ТҮ албаны удирдах албан тушаалд томилдгдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам
Хүний нөөцийн хөтөлбөр
Үзэх
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам Үзэх