385861213_718247540347181_2676956551124827566_n
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ХОЛБОО БАРИХ
arkhangai.emg1@gmail.com
70332973

Сургалт 2022

1. 1. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ШИНЭЧЛЭЛ, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН

2. ЭМНЭЛГИЙН ХАГАС БИЕ ДААСАН БАЙДЛЫН КОНЦЕПЦИЙН ХҮРЭЭ,ОУ-ЫН ЖИШЭЭ, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН

3. Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний багц, төлбөрийн аргын нэмэлт өөрчлөлтүүд (ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 1 тоот тогтоол)

4. НЭХЭМЖЛЭЛИЙН Хяналтын шалгуур, ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН журмын нэмэлт өөрчлөлт
(ЭМДҮЗ- ийн 2021 оны 05 тоот тогтоолЫН ӨӨРЧЛӨЛТ)

5. ТӨЛБӨРТЭЙ ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТ

6. Эмдс-Аас зардлын төлбөрийг нь хариуцах эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам

7. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ II ҮЕ ШАТ: ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

8. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫГ СОНГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

9. ГЭРЭЭНИЙ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

10. ЭМДЕГ-ААС ГЭРЭЭНИЙ ХЭЛЭЛЦЭЭР ХИЙХ АРГАЧЛАЛ: ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОО ХЭМЖЭЭ, ТӨСВИЙГ ЭМБ-УУДТАЙ ТОХИРОЛЦОХ

11. Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хийх гэрээний шалгуур үзүүлэлтийн танилцуулга

12. АНХАН ШАТНЫ ЭМБ-ААС ҮЗҮҮЛЭХ ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САНХҮҮЖИЛТ, ТӨЛБӨРИЙН АРГА, ЖУРАМ

13. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

14. ЭМНЭЛГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

15. Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн шинэчлэлтэй уялдуулан хөрөнгө оруулалт, нийлүүлэлтийн бодлого, зохицуулалтыг
оновчтой болгох нь

16. СТРАТЕГИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦАХИМ ШИНЭЧЛЭЛ

17. 2. НЭГ ХУДАЛДАН АВАГЧИЙН ТОГТОЛЦОО, СТРАТЕГИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН КОНЦЕПЦ